ട്രസ്റ്റ് അംഗങ്ങൾ

നിലവിലുള്ള ട്രസ്റ്റ് അംഗങ്ങൾ

Card image cap
കെ. ആർ. ജനാർദ്ദനൻ മേനോൻ

Card image cap
കെ. രാജഗോപാലൻ

സമിതി അംഗം

Card image cap
കെ.മുരളീധരൻ

സമിതി അംഗം

Card image cap
കെ.സീ.ദേവാനന്ദ്

സമിതി അംഗം

Card image cap
കെ.ബാലകൃഷ്ണൻ

സമിതി അംഗം

Card image cap
കെ.ശ്രീകാന്ത്

സമിതി അംഗം

ഓഫീസ്

Card image cap
ഗോപിനഥ മേനോൻ

എക്സിക്യൂട്ടീവ്

Card image cap
മോഹന മേനോൻ കെ. ജി

ഓഫീസർ ഇൻ ചാർജ്

കർമ്മികൾ

Card image cap
വിജയകൃഷ്ണൻ ശാന്തി

ക്ഷേത്രതന്ത്രി

Card image cap
പറക്കുന്നത്ത് കൃഷ്ണൻ

മേൽശാന്തി

Card image cap
പറക്കുന്നത്ത് മോഹനൻ

കീഴ്ശാന്തി