Vazhipad Timing & Rate

Vazhipad Time /Rs
മഹാ ഗുരുതി6.00PM11000
ചാന്താട്ടം(മുൻകൂർ)Mithunam-Anizham10000
ശത്രുസംഹരത ഗുരുതി 11.30AM500
പുഷ്പാഞ്ജലി 7.30AM to 10.30AM5
ശത്രുസംഹര പുഷ്പാഞ്ജലി 9.00 AM25
മുട്ടറൂക്കൽ7.30AM to 10.30AM5
പട്ടുചാർത്താൽ 7.30AM to 10.30AM,5.00PM to 6.00PM15
പട്ടുഎടുത്തു ചാര്ത്തൽ 7.30AM to 10.30AM,5.00PM to 6.00PM50
രക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി 7.30AM to 10.30AM7
വിളക്ക7.30AM to 10.30AM10
മംഗല്യമുട്ടു പൂജ 7.30AM to 9.00AM25
പൂജ 7.30AM to 10.30AM100
മലർ നിവേദ്യം 7.30AM to 10.30AM10
നെയ്‌ വിളക്ക്7.30AM to 10.30AM25
പകരം കോഴി 7.30AM to 10.30AM,5.00PM to 6.00PM200
വെടി വഴിപാട് Monthly 20
പായസം 7.30AM to 10.30AM30
കഠിന പായസം 7.30AM to 10.30AM50
ചാത്തൻസ്വാമി കലഷം 6.00PM TO08.00PM2000
കെടാ വിളക്ക്7.30AM to 10.30AM101