മണ്ഡലമാസാചരണം

വൃശ്ചികം 1 മുതല്‍ 41 ദിവസം ക്ഷേത്രത്തില്‍ വൈകുന്നേരം പ്രത്യേക പൂജകള്‍ നടത്തിവരികയും, 41 ാം ദിവസം യാതൊരുവിധ ബലി പൂജാദികളും, ഗുരുതി വഴിപാടും പതിവില്ല.