ക്ഷേത്രപരിസരത്ത് ഫോട്ടോഗ്രാഫി കർശനമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു